แทงไฮโลออนไลน์ เว็บสล็อต ข้อตกลงกับกลุ่มผู้จัด

Amaya ได้ทำข้อตกลงกับกลุ่มผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่นำโดย Canaccord Genuity Corp. (“ Canaccord Genuity”), Cormark Securities Inc. (“ Cormark”) และตลาดทุน Desjardins (“ Desjardins”) แทงไฮโลออนไลน์ (เรียกรวมกันว่า“ Under Underwriter”) ) และ Clarus Securities ตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และ Clarus Securities ได้ตกลงที่จะซื้อจากคลังในการซื้อหุ้นแบบส่วนตัวตามข้อตกลงการซื้อ 25 ล้านใบเสร็จรับสมัครสมาชิกของ บริษัท (“ใบเสร็จรับเงินการสมัครสมาชิก”) ในราคา C $ 20 ต่อใบเสร็จรับเงินการสมัครสมาชิก (ราคาการ

สมัครสมาชิก) สำหรับรายได้รวมโดยรวมที่ Amaya จำนวน 500 ล้านเหรียญสหรัฐ Amaya ยังได้ให้ทางเลือกแก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายเพื่อซื้อใบเสร็จรับเงินเพิ่มอีก 7 ล้านใบในราคาสมัครสมาชิกเพื่อรับรายได้รวมสูงสุด 140 ล้านดอลลารใบเสร็จรับเงินการสมัครสมาชิกจะถูกแปลงโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องชำระเงินเพิ่มเติมเป็นหุ้นสามัญของ บริษัท เป็นรายบุคคลเมื่อทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ หากการทำธุรกรรมไม่เสร็จสิ้นภายในหกเดือนนับจากวันปิดการเสนอขายใบเสร็จรับเงินการสมัครสมาชิกนั้นจะถูกยกเล

และยกเลิกโดยอัตโนมัติและจำนวนเงินต้นที่สมัครเป็นสมาชิกบวกดอกเบี้ยคงค้างจะถูกส่งกลับไปยังผู้ถือใบเสร็จรับเงินสมัครสมาชิกตาม แทงไฮโลออนไลน์ เงื่อนไขของข้อตกลงการสมัครสมาชิกข้อเสนอการตอบรับการสมัครสมาชิกนั้นคาดว่าจะปิดตัวลงหรือประมาณ 7 กรกฎาคม 2014 การเสสิ้นการเสนอขายการสมัครรับสมาชิกขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบางประการายได้สุทธิจากการเสนอขายใบเสร็จรับเงินจะถูกใช้โดย บริษัท เพื่อนำเงินทุนบางส่วนราคาซื้อเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมหุ้นสามัญของ บริษัท จำนวน 25 ล้านหุ้นจะออกให้เมื่อมีการแปลงใบเสร็จการจองซื้อที่จะขายภายใต้การเสนอขายใบตอบรับการสมัครสมาชิกคิด

เป็น 21% ของหุ้นสามัญของ บริษัท ที่ออกพร้อมกันและคงค้างอยู่บนพื้นฐานที่ไม่ปรับลด หากมีการใช้สิทธิเลือกผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะมีการออกหุ้นสามัญจำนวน 7 ล้านหุ้นของ บริษัท เมื่อมีการแปลงใบเสร็จการจองซื้อหุ้นเหล่านี้คิดเป็น 6% ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วของ บริษัท ในเวลาเดียวกันราคาการสมัครสมาชิกแสดงถึงพรีเมี่ยมประมาณ 66.4% ถึงราคาปิดของ C $ 12.02 ต่อหุ้นสามัญใน TSX เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2014 และพรีเมี่ยมประมาณ 108.5% จากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของปริมาณการซื้อขาย 30 วันที่ C $ 9.59 ต่อ หุ้นสามัญใน TSX จนถึงและรวมถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2014การเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ

Amaya ได้ทำข้อตกลงกับ Canaccord Genuity ตามที่ Canaccord Genuity ได้ตกลงซื้อจากคลังภายใต้ข้อตกลงการซื้อส่วนตัวที่มีการจัดทำสัญญาซื้อหลักทรัพย์ซึ่งเป็นหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพจำนวน 130 ล้านดอลลาร์ของ บริษัท (“หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ”)บริษัท ได้ทำหนังสือข้อผูกพันตาม (ก) GSO ได้ตกลงซื้อหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพมูลค่า 600 ล้านดอลลาร์และ (ข) ผู้จัดการการลงทุนตกลงที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพประมาณ 271 ล้านดอลลาร์หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพจะไม่ถูกจดทะเบียนในการแลกเปลี่ยนใด ๆ แต่ภายใต้ข้อ จำกัด ทางกฎหมายจะสามารถโอนได้อย่างอิสระที่ตัวเลือกของผู้ถือ

แต่ละหุ้นบุริมสิทธิ์แปลงสภาพมีเงินต้นเริ่มต้นของ C $ 1,000 และสามารถแปลงได้ตามตัวเลือกของผู้ถือเริ่มต้นเป็นหุ้นสามัญประมาณ 41.67 ของ เว็บสล็อต บริษัท ขึ้นอยู่กับราคาแปลงของ C $ 24 ต่อหุ้นสามัญในแต่ละกรณีอาจมีการปรับ เพิ่มขึ้น 6% ต่ออัตราการแปลงทบต้นทุกครึ่งปีบริษัท อาจแจ้งการเลือกตั้งเมื่อใดก็ได้หลังจากสาม (3) ปีแรกเพื่อให้หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพที่ยังคงค้างอยู่ทั้งหมดถูกแปลงสภาพโดยอัตโนมัติภายใต้เงื่อนไขบางประการบริษัท คาดว่าการส่งมอบหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพจะเกิดขึ้นพร้อมกันกับการปิดการทำธุรกรรม

บริษัท คาดว่าจะได้รับรายรับสุทธิจากการเสนอขายครั้งนี้ประมาณ 944.25 ล้านดอลลาร์หลังจากหักค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ บริษัท ตั้งใจที่จะใช้เงินสุทธิเพื่อกองทุนบางส่วนราคาซื้อเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรขณะนี้คาดว่าการเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพเสร็จสิ้นการเสนอขายใบจองการซื้อหุ้นสามัญและการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอาจส่งผลให้ GSO เป็นเจ้าของได้อย่างเป็นประโยชน์หรือมีอำนาจควบคุมหรือควบคุมมากกว่า 20% ของหุ้นสามัญ หุ้นที่มีการปรับลดการประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรม บริษัท ได้เลื่อนการประชุมประจำปีและการประชุมพิเศษของผู้ถือหุ้นที่ประกาศก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2014 การประชุมประจำปีและพิเศษของผู้ถือหุ้นของ บริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น”) จะมีขึ้นในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ด้วยวันที่ 11 มิถุนายน 2557 โดย บริษัท ได้รับการอนุมัติจาก TSX เกี่ยวกับการเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีและจะแจ้งแก้ไขบันทึก วันที่และวันประชุมบน SEDAR ที่

ในการประชุมผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นของ Amaya เว็บสล็อต จะถูกขอให้พิจารณาและหากเห็นว่าเหมาะสมควรมีมติอนุมัติให้สร้างหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพประเภทใหม่ การสร้างหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพจะต้องได้รับการอนุมัติสองในสามของคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นแสดงด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นTSX กำหนดให้การออกใบสำคัญแสดงสิทธิและเงื่อนไขบางประการของหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบอำนาจในการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการของ บริษัท (“ คณะกรรมการ”) ได้ดำเนินการตามการปรึกษาหารือกับที่ปรึกษาทางการเงินและกฎหมายของ บริษัท ระบุว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ บริษัท และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ผู้ถือหุ้นลงมติเห็นชอบ ผ่านการประชุมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม